Normes reguladores de la 5a convocatòria de la TINETescola

Model de sol·licitud Resolució de la convocatòria

 

Presentació

La Diputació de Tarragona, dins de la seva línia estratègica, posa en marxa una cinquena edició de la TINETescola, una activitat formativa  que té com a objectiu donar les habilitats bàsiques per utilitzar adequadament Internet i els recursos que es troben a la Xarxa i s’adreça a alumnes dels centres educatius que pertanyin a municipis de la demarcació de Tarragona de menys de 6.000 habitants.

TINET, com a capdavanter en la difusió d’Internet i les noves tecnologies, ha estès aquesta activitat procurant la integració efectiva de les diferents franges d’edat en l’ús d’Internet proporcionant formació, eines, recursos i suport als usuaris i ciutadans d’aquestes comarques.

Al servei d’aprofundir en la difusió d’Internet s’ha afegit també fer-ho amb responsabilitat i seguretat. És per això que des de l’inici de la TINETescola  a banda d’aportar coneixements bàsics sobre Internet també se’ls ha proporcionat un ampli ventall de consells de seguretat i de bones pràctiques a la Xarxa.

Aquest any es manté l’ampliació del seu abast als centres de Secundària atenent així una franja d’edat, fins als 14 anys, que compta amb “nous riscos” i que exigeix més informació sobre seguretat en l’ús d’Internet. Assenyalar que a partir de l’experiència acumulada en les convocatòries anteriors i dels suggeriments dels responsables dels centres educatius s’ha adaptat el programa de l’activitat individualitzant-lo per a cada franja d’edat.

L’interès és resoldre els dubtes dels alumnes, però també conèixer quines són les seves inquietuds i aconseguir fer una radiografia de la situació en cada aula sobre la participació dels alumnes en les noves tecnologies i el seu grau d’implicació en l’ús d’Internet i les Xarxes Socials. Els professors poden disposar, així, d’un punt de partida per a donar continuïtat a xerrades amb alumnes i pares sobre aquesta qüestió.

Finalitat

La TINETescola és un taller educatiu adreçat als alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i a 1r i 2n de Secundària i consisteix en un taller sobre Internet, atenent els conceptes bàsics, la navegació amb seguretat i les bones pràctiques a la Xarxa.

L’objectiu de la TINETescola és aportar coneixements bàsics sobre Internet i la navegació segura i eficient en les primeres edats d’accés a la Xarxa i aprofundir en els riscos i la seguretat en edats successives. A més, als alumnes de secundària es vol fer una primera aproximació a la conducta dels ciberassetjament, aportant recursos i eines per evitar conductes d’aquest tipus.

Recursos i material

La TINETescola aporta els material docent i dos monitors per desenvolupar l’activitat formativa. El material del taller formatiu consta d’un quadern d’activitats i un recull de consells de seguretat que rebrà l’alumne i presentacions audiovisuals per a desenvolupar el taller.

Les escoles, per la seva banda, han de disposar d’una aula amb ordinadors, un canó de projecció i una pantalla per tal de poder realitzar l’activitat.

No es podrà atendre la petició si l’equipament facilitat no reuneix el mínim de condicions establertes descrites amb anterioritat o no es pot acomplir la durada mínima de l'activitat.

Activitat i horaris

A la TINETescola s’hi pot inscriure un curs per centre educatiu, independentment de les línies que tingui. Les activitats es duran a terme en grups de 15 a 20 alumnes, agrupant o dividint les línies establertes. En el cas de centres de poblacions petites, es podran agrupar diferents cursos sempre i quan el grup final sigui de 15 a 20 alumnes.  L’activitat està pensada per a què cada alumne tingui un ordinador.

L’activitat té una durada d’1hora i 30 minuts. La reserva mínima d’aquest temps és condició indispensable per a la realització de l’activitat. La vessant pràctica del taller permet que aquest es pugui estendre fins les dues hores, si d’aquesta manera es facilita l’encaix en l’horari escolar. Amb anterioritat a l'inici de l’activitat es realitzarà una visita a l’escola per tal de presentar als professors l’activitat i verificar que l’aula compleixi els requeriments sol·licitats.

Continguts

Els continguts que es tractaran en l’activitat, per cursos, són els següents:

 • 4t Primària: Conceptes bàsics sobre d’Internet. Concepte de privacitat, dades personals i ús responsable. Consells sobre seguretat generals en l’ús d’Internet.
 • 5è i 6è de Primària: Conceptes bàsics sobre internet. Privacitat i navegació segura. Seguretat i xarxes socials.  La webcam, els xats i l’ús responsable i positiu d’Internet. Consells sobre ciberassetjament: què és, com detectar aquest fenomen, com actuar.
 • 1er i 2n de Secundària: Consells sobre ús segur i responsable a Internet. La seguretat a les Xarxes Socials (Facebook, instagram, kik, twitter, etc), Ciberassetjament (ciberbullying, grooming, sexting). Casos pràctics.

Metodologia

La metodologia s’adapta als diferents nivells i programació. En tots els casos oferint una vessant teòrica amb explicacions amb suport multimèdia i la intervenció dels alumnes.

Conceptes bàsics (només 4t), consells de seguretat (4t, 5è i 6è / 1r i 2n d’ESO) i ciberassetjament bàsic (només 5è i 6è). Metodologia a utilitzar:

 • Presentació: xerrada oberta a la participació dels escoles amb el suport en imatges a través d’una presentació Power Point i suport de vídeos.

Exercicis pràctics (4t, 5è i 6è). Metodologia a utilitzar:

 • Navegar i cercar de manera eficient amb el suport físic del material que els és lliurat i utilitzant la pàgina web de TINET.

Ciberassatjament (1r i 2n d’ESO). Metodologia a utilitzar:

 • A més de les explicacions teòriques, es busca implicar els joves en la prevenció i solució de la problemàtica de l’assetjament a través de la Xarxa. Això es fa través de supòsits pràctics als quals els nois i noies han de donar resposta. Es tracta d’afavorir la presa de consciència sobre el problema i fer-los reflexionar. A més també vol que adoptin els papers dels directament implicats per afavorir la comprensió i la necessitat d’informació que tots ells necessiten en un cas així. També es vol afavorir el debat i la reflexió més enllà de la sessió. Que els professors tinguin un punt de partida que pot tenir continuïtat en tutories o altres moments de la vida lectiva al centre.

Alguns dels continguts són exercicis relacionats directament amb la web de TINET, www.tinet.cat, i tenen com objectiu facilitar la difusió i el coneixement de les bones pràctiques a Internet.

Inici de la TINETescola

Les activitats de la 5a TINETescola es realitzaran durant el curs escolar 2015-2016.

Destinataris

Preferentment als centres educatius que pertanyen a municipis de la demarcació de Tarragona amb una població no superior a 6.000 habitants. Queden exclosos els centres participants a la tercera edició. El número màxim d’activitats per a la cinquena edició és de 30.

Sol·licitud

1. La sol·licitud la farà el centre d’ensenyament utilitzant el model en PDF específic publicat al final d'aquesta pàgina (o, per defecte, el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Tarragona. Aquesta s’ha de presentar en suport paper, degudament emplenada, indicant el curs escollit, el número de línies del curs, el número d’alumnes de l’activitat i la preferència de dates.

2. La sol·licitud en suport paper es pot presentar:

a) A qualsevol de les següents oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:

 • Passeig de Sant Antoni 100 (Palau de la Diputació), 43003 Tarragona.
 • Pere Martell, 2 (Edifici de Serveis), 43001 Tarragona.
 • Carrer Moncada 32 (Palau Climent), 43005 Tortosa.

b) Per qualsevol altre mitjà dels establerts per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 • Si el sol·licitant tramet la sol·licitud per correu certificat dintre del termini establert, és aconsellable que ho comuniqui per fax a la Unitat d’Entorn Web de l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona, adjuntant còpia de la sol·licitud en què ha de constar el segell de Correus i la data de presentació a la sol·licitud. La comunicació per fax s’ha de fer dins dels dos dies següents a la finalització del termini.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 16 de juliol de 2015.

Criteris de selecció

 1. Es donarà preferència a les escoles que no l’hagi sol·licitat anteriorment.
 2. S’atendrà preferentment a les escoles dels municipis que tinguin una població inferior a 6.000 habitants, ordenats preferentment de menor a major nombre. El còmput de la població del municipi es durà a terme segons les dades de població de l’últim cens aprovat (dades població: font INE – Institut Nacional d’Estadística).
 3. Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. La data d’inscripció serà la que figuri en el registre d’entrada de la Diputació de Tarragona.
 4. Es valorarà que la selecció respongui a criteris d’equilibri territorial.

Comunicació de la resolució

La resolució de les escoles participants a la 5a TINETescola es publicarà a la web de la Diputació de Tarragona, substituint la notificació a cadascun dels beneficiaris a tots els efecte.

Posteriorment, es comunicarà als centres educatius la proposta de calendari de l’activitat. I aquests disposaran de 10 dies per revisar les dates proposades i fer les oportunes observacions.