Reus crea el Portal de Transparència per a trobar a la Xarxa com es gestionen els recursos públics

04.12.2014

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa el Portal de Transparència #ReusTransparència (http://transparencia.reus.cat), creat per facilitar el coneixement sobre com es gestionen els recursos públics, com s’organitza l’administració i com es prenen les decisions. Alhora, es tracta de facilitar la participació d’una ciutadania cada cop més informada i de permetre el rendiment de comptes i la fiscalització de l’acció de govern.

Redacció TINET / Aj. Reus Com a valor afegit, el Portal de Transparència integra en una mateixa plataforma tota la informació de l’Ajuntament, així com la dels organismes autònoms i de les empreses municipals, amb l’objectiu de simplificar l’accés a tota la informació i organitzar-la de manera homogènia.

Aquesta nova plataforma agrupa la presentació de continguts que ja apareixien a les respectives webs i, a més, es publiquen noves informacions que fins ara no es trobaven als portals dels diferents organismes. En conjunt, s’ha millorat la informació a la ciutadania per permetre el control sobre la destinació final dels recursos públics, sobre les contractacions que es realitzen i sobre els processos de presa de decisió.

Alguns exemples del que s’hi pot trobar són:

 • Retribucions d’electes i alts càrrecs de l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses
 • Vehicles oficials
 • Les declaracions de béns i activitats dels representants locals
 • Relació de llocs de treball de l’Ajuntament, empreses i organismes autònoms
 • Oferta pública d’ocupació
 • Informació sobre els pressupostos, la seva execució trimestral i el seu tancament (compte general)
 • Històrics de les contractacions realitzades durant l’exercici.
 • Informes de la Secretaria General.
 • La relació de tots els béns immobles propietat de l’Ajuntament
 • La planificació d’inversions i el seu estat d’execució.
 • Documents de planificació
 • Auditories i informes d’intervenció

Continguts
Segons el consistori reusenc, la informació que es publica al portal segueix els criteris establerts per la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicant continguts abans del termini legal exigible. El text va ser aprovat el 10 de desembre de 2013 i dóna a les Comunitats Autònomes i als ens locals un termini màxim de dos anys, fins al desembre de 2015, per adaptar-se a les obligacions d’aquesta llei. El portal, a més, té en compte altres organismes vinculats a la transparència de les administracions públiques.

L’eina
El portal de transparència és responsiu, facilitant la seva consulta des de qualsevol dispositiu, (ordinadors, mòbils i tauletes) i presenta un disseny que aposta per la claredat i la simplicitat.

L'eina s'estructura entorn a sis eixos. La ciutadania trobarà la informació de l’Ajuntament de Reus en relació als següents continguts:

1. Informació sobre la institució i l’organització
2. Normativa i informació jurídica
3. Relació amb la ciutadania
4. Informació econòmica i financera
5. Contractació
6. Planificació